وزن کل:

طول کل:

عرض کل:

ارتفاع کل:

بیشینه شعاع حفاری:

بیشینه عمق حفاری:

بیشینه ارتفاع حفاری:

بیشینه ارتفاع باربرداری:

کمینه ی فاصله از زمین:

برند موتور:

مدل موتور:

توان خروجی:

سرعت حرکت:

زاویه بالاروندگی:

1200 Kg

2780 mm

1000 mm

2300 mm

3100 mm

1600 mm

2650 mm

1930 mm

246 mm

Kubota/ Koop

D902/192F

8/11Kw / 2/8Kw

0~1/8 Km/h

30%

A309